Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

 

1. Anvendelse

1.1 Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Sax Lifts, CVR-num­mer DK17326589, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og evt. ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt/via E-mail.

2.3 Tilbuds gyldighed er under forbehold af selskabets hovedkontors (Sax Lift A/S, CVR DK1732 6589, Engvej 10, 6600 Vejen, Danmark) godkendelse.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye, CE-mærkede og overholder EN 1570 ved leveringen.

3.2 Tilknyttede ydelser, som Virksom­heden sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder EN 1570 ved leve­ringen.

3.3 Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til at hæve og sænke gods inden for tilladelig belastning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug i strid med Virksomhedens anvisninger. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt/via E-mail. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde senest 14 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt/via E-mail.

4.3 Det solgte forbliver Virksomhedens ejendom indtil hele købesummen er betalt.

5. Forsinket betaling

5.1 Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Virksomhedens tilbud er gældende i 4 uger fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Kunden kan sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde til Virksomheden skriftligt/via E-mail eller telefonisk. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, (ix) Leveringsbetingelser og E-Mail adresse hvortil faktura ønskes tilsendt.

6.3 Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde til kunden skriftligt/via E-mail senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.5 Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele i.h.t.Incoterms DAP2010.

7.2 Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3 Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks, og senest 5 dage fra modtagelsen, meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke indenfor denne frist meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4 Standard løfteborde og løftebordsvogne: Ingen returret med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om dette. Kundetilpassede løfteborde og løftebordsvogne: Kundetilpassede løfteborde og løftebordsvogne kan ikke returneres.

8. Forsinket levering

8.1 Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en af kunden herefter fastsat rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden yderligere varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Fejl og mangler

9.1 Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Virksomhedens garanti omfat­ter ikke sliddele såsom pakninger og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage – løftebordet er beregnet til at løfte den nominelle last ud over hele platformen max. 10 gange i timen i 8 timer om dagen ved en rumtemperatur der ikke overstiger 50 grader C, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele eller evt. defekt løftebord/løftebords-vogn til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele og evt. løftebord/løftebordsvogn under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele eller evt. løftebord/løftebordsvogn under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele på returneret løftebord, eller (ii) sende reservedele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

9.6 Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 1 måned, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser som montage, igangsætning, reparation og lovpligtige eftersyn af løfteborde end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

10.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger, af ufravigelige retsregler, er Sax Lift A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader.

10.3 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke overstige løftebordets/løftebordsvognens pris.

10.4 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden, i det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, ikke ansvarlig driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader.

10.5 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

11.2 Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 10 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, reservede­les eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

12. Fortrolighed

12.1 Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende ret og værneting

13.1 Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.